Contributie

 

Contributiebeleid FC Abcoude


1.0 Algemeen

Elk persoon die gebruik maakt van de trainingsfaciliteiten van FC Abcoude en/of deelneemt aan wedstrijden, is verplicht tot het betalen van contributie. De contributie varieert per leeftijdsgroep en wordt elk jaar tijdens de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni het daaropvolgend jaar. De contributie voor het verenigingsjaar 2020/2021 is als volgt: 

Categorie Leeftijd Geboren Per jaar
Senior vanaf 18 jaar voor 2002 € 286,00
O19/O18 17 en 18 jaar 2002 en 2003 € 266,00
O17/O16 15 en 16 jaar 2004 en 2005 € 250,00
O15/O14 13 en 14 jaar 2006 en 2007 € 236,00
O13/O12 11 en 12 jaar 2008 en 2009 € 222,00
O11/O10 9 en 10 jaar 2010 en 2011 € 208,00
O9/O8 7 en 8 jaar 2012 en 2013 € 193,00
Mini pupil 5 en 6 jaar 2014 en 2015 € 148,00
G voetbal vanaf 18 jaar voor 2002 € 148,00
7 tegen 7 (vrijdag) vanaf 35 jaar voor 1985 € 129,00
7 tegen 7 (zondag) vanaf 35 jaar voor 1985 € 129,001.1 Inschrijfkosten en kledingbijdrage

Nieuwe leden betalen bij inschrijving eenmalig een bijdrage van 20 euro. Daarnaast betaalt elk lid een kledingbijdrage van 25 euro per seizoen. Dit bedrag komt bovenop de reguliere contributie en wordt bij aanvang van een lidmaatschap of voor bestaande leden, omstreeks 1 juli van elk verenigingsjaar in rekening gebracht. Mini pupillen en trainingsleden zijn vrijgesteld tot de betaling van de jaarlijkse kledingbijdrage.

De kledingbijdrage wordt geboekt op het kledingfonds van FC Abcoude. Vanuit dit fonds stelt de vereniging wedstrijdkleding (shirt, broek en kousen) ter beschikking aan de leden. Het fonds voorziet ook in de vervanging en reparatie van beschadigde tenues. Aan het begin van een nieuw seizoen staat er voor elk team een tas met wedstrijdkleding klaar. Dit betekent dat een lid zelf geen tenue hoeft aan te schaffen. Daarnaast is het wel mogelijk om zelf trainingskleding en overige clubartikelen te kopen. Dat kan via de webwinkel van Intersport Theo Tol uit Volendam. Op de home pagina van FC Abcoude staat een link naar de website van de kledingleverancier.

 

1.1.1      Extra kledingbijdrage en selectietoeslag voor JO11 tot JO19

Bij de spelers van de eerste jongens selectieteams in de leeftijd van 11 tot 19 jaar wordt een extra kledingbijdrage van 25 euro per jaar in rekening worden gebracht. Dit bedrag komt bovenop de reguliere kledingbijdrage en betaling hiervan vindt omstreeks 1 oktober van enig jaar plaats. Met de extra kledingbijdrage schaft de vereniging ieder seizoen voor elke selectiespeler een trainingspak aan met daarop de naam van de hoofdsponsor, Orange Jobs Uitzendbureau. Het trainingspak mag na afloop van het seizoen door het lid worden behouden.

Selectieteams trainen vaker, hebben betere trainingsfaciliteiten en hebben de beschikking over (hoofd)trainers die in alle gevallen in het bezit zijn van een voor de functie relevant trainersdiploma. De spelers van de eerste jongens selectieteams in de leeftijdscategorie 11 tot 19 jaar betalen daarom ook een selectietoeslag. Deze toeslag bedraagt 40 euro per jaar en wordt omstreeks 1 oktober van enig jaar geïncasseerd. Indien een speler gedurende een seizoen vanuit een selectieteam afvloeit naar een breedteteam, zal de toeslag naar rato worden terugbetaald.


Spelers kunnen worden vrijgesteld tot het betalen van de selectietoeslag als tenminste één van de ouders of verzorgers van de speler op vrijwillige basis een activiteit uitvoert voor de vereniging. Deze activiteit moet structureel zijn en bijdragen aan het succes van de verenging (bijvoorbeeld: bestuurs- of commissielid, scheidsrechter, trainer, leider, wedstrijdsecretaris, kantinemedewerker, enz.) en dient ter beoordeling en goedkeuring aan het bestuur te worden voorgelegd.

 

1.2 Korting

Wanneer uit één gezin, woonachtig op hetzelfde postadres, drie of meer personen lid zijn van de vereniging, ontvangt elk lid een korting van 30% op de contributie.

 

1.3 Blessure

In principe vindt er bij een blessure geen restitutie van de contributie plaats. In uitzonderlijke gevallen en wanneer er sprake is van een aantoonbaar langdurige herstelperiode, neemt het bestuur een teruggaaf van (een deel van) de contributie in overweging. Het eigen risico van het lid bedraagt in dergelijke gevallen tenminste één kwartaal.

 

1.4 Jeugdsportfonds en Stichting Jongeren Actief

Leden die niet in staat zijn om de contributie te betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds Amsterdam of de Stichting Jongeren Actief van de gemeente De Ronde Venen.

FC Abcoude bemiddelt niet in een aanvraag voor een vergoeding. Een aanvraag bij het Jeugdsportfonds Amsterdam moet worden aangevraagd door een intermediair (leraar, huisarts, maatschappelijk werker, buurtcoach, enzovoort). Een aanvraag bij Stichting Jongeren Actief moet door de ouders zelf worden ingediend bij het servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg van de gemeente. Op de websites van beide organisaties vindt u meer informatie.

Beide jongerenorganisaties vergoeden de contributie rechtstreeks aan FC Abcoude. Indien de vereniging een lagere vergoeding ontvangt dan het werkelijke contributiebedrag, houdt FC Abcoude zich het recht voor om het verschil bij de ouders te claimen.

 

2.0 Incassoproces - Club Collect

De reguliere contributiebetalingen verlopen via ClubCollect. Omstreeks 1 augustus ontvangen leden een factuur per email of (als deze niet wordt ontvangen) per sms. De factuur omvat de gehele jaarlijkse contributie, bijdrage aan het kledingfonds en eventuele inschrijfkosten. Selectiespelers van de teams JO11-1 t/m JO19-1 ontvangen rond de jaarwisseling nog een tweede factuur ter betaling van de selectietoeslag en extra kledingbijdrage.

De factuur leidt het lid naar een persoonlijke betaalpagina waar een betalingskeuze kan worden gemaakt. Men kan kiezen voor betaling ineens via iDEAL of voor een gespreide betalingsregeling. Leden die de factuur in één keer betalen krijgen korting op de contributie. Gespreide betaling middels automatische incasso is vanaf aankomend seizoen niet meer gratis, elke termijn kost € 1,00 en wordt bij de contributie opgeteld. Leden mogen zelf binnen de gestelde bandbreedte het aantal termijnen en betaaldata bepalen.


2.1 Discipline

Deze manier van incasseren vereist een zekere discipline van leden. Allereerst wordt het lid geacht actief een betalingskeuze te maken en om er zeker van te zijn dat facturen in goede orde worden ontvangen, is het belangrijk dat emailadressen en mobiele telefoonnummers in ons ledenbestand up-to-date zijn. Wij vragen leden dan ook om wijzigingen in contactgegevens tijdig door te geven. Dit kan via onderstaande link.

https://www.fcabcoude.nl/346/gegevens-wijzigen/

Leden die geen betalingskeuze maken of niet tot betaling overgaan zullen enkele herinneringen ontvangen. Hiervoor brengen we extra kosten in rekening. Wordt er dan alsnog niet betaald, zal de contributie ineens worden geïncasseerd op basis van de bij het inschrijven door ons verkregen incassomachtiging.

 

2.2 Storneren

Het storneren van contributie incasso’s is heel erg vervelend. Buiten het feit dat de vereniging het geld niet binnen krijgt waar het recht op heeft (en dus zelf minder goed in staat is om tijdig aan de betalingsverplichtingen te voldoen), kost het de penningmeester heel veel tijd om betalingsachterstanden te monitoren. Omdat leden nu zelf de betaaldata kunnen linken aan hun inkomstenstroom ligt storneren ook minder voor de hand. Storneren wordt vanaf aankomend seizoen dan ook zwaarder bestraft. Voor een door een lid teruggeboekte betaling brengt de vereniging aanzienlijke kosten in rekening. Deze kosten en de gemiste betaling worden opgeteld bij de nog resterende betalingstermijnen.

 

3.0 Overige door de KNVB opgelegde kosten

Indien een speler of clubfunctionaris wordt bestraft met een gele of rode kaart, stelt de KNVB naast een eventuele disciplinaire straf, ook een boetebedrag vast. Deze boete komt in zijn geheel voor rekening van het betreffende lid of clubfunctionaris. De boetebedragen worden periodiek automatisch bij de betreffende leden in rekening gebracht.

 

4.0 Procedure en maatregelen bij niet betalen

4.1 Automatische incasso

Indien een automatische incasso niet kan worden uitgevoerd, of wanneer de jaarfactuur niet is betaald, ontvangt het lid tenminste twee herinneringen per mail of post. De vereniging houdt zich het recht voor om bij een verstuurde herinnering 5 euro aan administratiekosten in rekening te brengen. Een lid is verplicht om naast het openstaande bedrag, ook de herinneringskosten te betalen.

Bij uitblijvende betaling zal ook de wedstrijdsecretaris van de betreffende leeftijdsgroep van de betalingsachterstand op de hoogte worden gebracht. De wedstrijdsecretaris zal het lid, of de ouders van een jeugdlid aanspreken op het betaalgedrag.

Als er dan alsnog niet wordt betaald, wordt de vordering overgedragen aan Excellent Incasso BV. Het lid is vanaf dat moment uitgesloten van deelname aan verenigingsactiviteiten en wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Er mag niet meer worden getraind en deelgenomen aan wedstrijden. De wedstrijdsecretaris van de betreffende leeftijdsgroep en de leider van het team waarin het lid speelt, zien erop toe dat de maatregel ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Op het moment dat er alsnog aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zal het bestuur de beperkende maatregel weer opheffen. De betreffende wedstrijdsecretaris  en leider worden hiervan in kennis gesteld.

Leden die uiteindelijk toch niet betalen, zullen worden uitgeschreven, of worden geroyeerd. Royementen worden tijdens de Algemene Ledenvergadering bekrachtigd.

 

4.2 Jaarfactuur

Een jaarnota dient in zijn geheel voor aanvang van de eerste officiële door de KNVB vastgestelde beker- of competitiewedstrijd te zijn voldaan. Indien tijdige betaling uitblijft, of wanneer de factuur niet in zijn geheel is voldaan, valt het lid onder hetzelfde regime als hierboven beschreven.

 

5.0 bankrekeningnummer FC Abcoude

Het contributie bankrekeningnummer van FC Abcoude is: NL43RABO0307793958.

 

 

Delen

Zoeken

Clubkleding bestellen

Sponsoren

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!